Sydlollands Jægerforbund

Generalforsamling 2017

Referat fra Generalforsamling i Sydlollands Jægerforbund.

Generalforsamlingen blev afholdt d. 21.02 2017 kl. 19, i Willersgaard. 

14 medlemmer var fremmødt.

Formanden bød velkommen.

Gene ralforsamlingen gik herefter i gang jfr., foreningens  forretningsorden..

 1. Valg af dirigent: Valgt Peter Larsen. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, ift. Foreningens vedtægter.
 2. Valg af stemmetællere: Valgt Ivan Larsen og Flemming Sørensen.
 3. Formandens beretning v. Kim Svendsen:

Godt fremmøde på træningsdage. Dog kun ringe fremmøde på ekstra træningsdage. Stort set kun bestyrelsen tilstede. Fremadrettet foreslås tiltag for nye skytter, på disse dage. Ekstra god mulighed for instruktion m.m.

 Det er ønskeligt med ny skurvogn til opmagasinering, dog skal der først ryddet op i den gamle vogn. REFA bortskaffer den gamle, når vi melder den klar til afhentning.

Hundetræningen i 2016 var godt besøgt med 22 hunde. Prøve resultater kan ses på vores hjemmeside. Ole og Jørgen fortsætter hunde træningen i 2017.

Vores reguleringsjægere nedlagde, i 2016, 153 råge-unger og 14 gamle fugle. En stigning på næsten 200 %, ift. året før. Ivan afventer pt. mail om tilladelser til regulering i kommende sæson. Ivan kontakter Leif Mortensen for at høre nærmere.  

Der deltog ca. 25 skytter i vores Kombiskydning. Hvilket er ok.

Der blev ikke afholdt foreningsjagt 2016, da det er svært at finde deltagere til  dagsjagter, til en overkommelig pris. Det vil kræve min. 12-15 deltagere og en pris på 1.500,- 2.000,- kr. pr. person. Det bliver derfor ikke aktuelt med foreningsjagt 2017.

Formandens beretning blev efter kort debat enstemmigt godkendt.

 1. Regnskab v. Ivan Larsen:

 Ballancen viste et indestående på 85.191,22 kr.  Beløbet overføres til drift året 2017. Regnskabet godkendt uden anmærkninger.

 1. Fastsættelse af kontingent. Kontingent for ordinære medlemmer, Landskontingent+ 50,00 kr. Ekstra ordinære medlemmer (tidligere B-medlemmer) 150,00 kr.
 2. Indkomne forslag. Udgik. Ingen forslag indkommet.
 3. Valg af formand.  Kim Svendsen genvalgt uden mod kandidater.
 4. Valg til bestyrelsen. På valg var: Carsten Sørensen, Ole Johansson, Flemming Sørensen og Peter Larsen. Alle genvalgt uden mod kandidater.
 5. Valg af 3 supleanter. Valgt prioriteret:  1) Martin Hansen, 2) Henrik Svendsen, 3) Jørgen Jensen.
 6. Valg af bilags kontrollant. Valgt:  Flemming Jensen.
 7. Valg af bilags kontrollant suppleant. Valgt: Palle Dahlin.
 8. Eventuelt. Arbejdsdag på Gerringe Skydebane flyttes fra d. 4.03. til 11.03. kl. 9.00.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke de fremmødte og så frem til den kommende sæson med glæde. Mødet sluttede kl. 19.35. 

Referent: Peter Larsen